e-press

Andriaki-logotipo

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

koumoulosmeniton

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ) ΜΑΙΝΗΤΩΝ

Ο Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ) ΜΑΙΝΗΤΩΝ μετά την έγκριση σχετικών (3/2014 και 2/2016) πράξεών του, υπό του αρμοδίου Μητροπολιτικού Συμβουλίου Σύρου,                                  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι / π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του ως άνω Ιερού Ναού και συγκεκριμένα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης την 15η Σεπτεμβρίου 2016 και λήξη την 14η Σεπτεμβρίου 2020 και αντί ετησίου μισθώματος, το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την έναρξη της μίσθωσης, προκειμένου να εκμισθωθούν τα ακόλουθα τα εξής τρία ακίνητα, όπως καθ’ έκαστον περιγράφονται στη συνέχεια και τα οποία βρίσκονται άπαντα στην κτηματική περιφέρεια του χωρίου Μαινήτων Άνδρου, ήτοι:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1) Ολόκληρο το αγρόκτημα στο οποίο βρίσκεται ο Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα και το οποίο εμπεριέχει ελαιόδενδρα και έχει δικαίωμα ποτιστικού νερού έκτασης 746,63 τ.μ. εντός οικισμού στις Μαίνητες, που συνορεύει γύρωθεν με την πρώην ιδιοκτησία Μαριώς Βαλμά (ήδη Αντωνίου Μηλαίου), με ιδιοκτησία Μαρίας Μεγαριώτη και με την ημιονική κοινοτική οδό, η οποία οδηγεί προς την πηγή Ζαννάκη.

2) Ολόκληρο το οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται εντός οικισμού στις πηγές των Μαινήτων, συνολικής έκτασης 997,56 τ.μ. και συνορεύει γύρωθεν με ρέμα, κοινοτικό ημιονικό δρόμο και ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζόγλου,

3) Ολόκληρο το αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Βαθειά» των Μαινήτων εκτός οικισμού έκτασης 2.114,17 τ.μ. και συνορεύει γύρωθεν με κοινοτικό ημιονικό δρόμο, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χαλκωματά και με ιδιοκτησία κληρονόμων Αντωνίου Περτέση.

Β. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Τα ως άνω ακίνητα  θέλουν εκμισθωθεί, σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα λάβει χώρα στις 29 Μαϊου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και από ώρας 10:00 π.μ. έως ώρας 12:00 μ.μ. στo Γραφείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κούμουλος) Μαινήτων Άνδρου, με την εξής για καθένα εκμισθούμενο ακίνητο τιμή πρώτης προσφοράς, ήτοι:

1) Για το πρώτο ως άνω ακίνητο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των εκατόν εξήντα  (160,00) ευρώ.

2) Για το δεύτερο ως άνω ακίνητο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ.

3) Για το τρίτο ως άνω ακίνητο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των εβδομήντα  (70,00) ευρώ.

Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος ή άκαρπος, θα επαναληφθεί μετά από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και από ώρας 10:00 π.μ. έως ώρας 12:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο. Εφόσον ο διαγωνισμός αποβεί εκ νέου άκαρπος είτε για όλα, είτε για κάποια από τα ως άνω ακίνητα και τμήματα αυτών, τότε θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ιερού Ναού να εκμισθώσει αυτά για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος, απευθείας, άνευ διαγωνισμού, σε οποιονδήποτε πρόσωπο κατά την κρίση του θεωρηθεί κατάλληλο και με συμφέρον πάντοτε τίμημα.

Περαιτέρω οι λοιποί όροι του διαγωνισμού καθορίζονται ως ακολούθως:

-            Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος οιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου, ο οποίος, όμως, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και να δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας ότι δεν ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά, αλλά ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος και ότι η προσφορά, ή οι προσφορές που θα κάνει, θα γίνουν εκ μέρους του αντιπροσωπευομένου.

-            Η πλειοδοσία θα ξεκινήσει με την τιμή πρώτης προσφοράς, που έχει ορισθεί στο ως άνω για καθένα ακίνητο ποσό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλειοδοτήσει πάνω απ’ αυτό το ποσό, με την προϋπόθεση ότι κάθε προσφορά θα είναι ανώτερη της προηγούμενης τουλάχιστον κατά δέκα ευρώ (10,00 €). Η επιτροπή της δημοπρασίας θα αποτελείται από τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Γενέσεως Θεοτόκου Χρούσσων. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του ως άνω Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Κουλός. Μετά από κάθε προσφορά ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν, να κάνουν βελτιωμένη προσφορά. Η επικύρωση στον υπερθεματιστή γίνεται αφού ακουστούν τρεις (3) προσκλήσεις του προέδρου της επιτροπής προς τους συμμετέχοντες για να υπερθεματίσουν και κανένας δεν δώσει βελτιωμένη προσφορά.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να έχει καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, είτε εγγυητική επιστολή Ελληνικής Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, είτε  μετρητά ποσού ίσου με το 10% της τιμής πρώτης προσφοράς. Οι προσφορές γίνονται για όλο το διάστημα της εκμίσθωσης, δηλαδή και για τα τέσσερα χρόνια και οι εγγυήσεις αυτές (είτε εγγυητικές επιστολές, είτε μετρητά) που αφορούν το συνολικό ποσό της μίσθωσης, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου υπερθεματιστή, η οποία παραμένει στην κατοχή του Ιερού Ναού μέχρι την ολοκλήρωση της υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πριν την έναρξη της δημοπρασίας η επιτροπή διορίζει κάποιο μέλος της ως γραμματέα, προκειμένου να εκτελέσει χρέη πρακτικογράφου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας τηρούνται αναλυτικά πρακτικά, στα οποία αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων, οι προσφορές καθενός απ’ αυτούς, το τελικό ποσό και η επικύρωση. Τα πρακτικά υπογράφονται στο τέλος από την επιτροπή της δημοπρασίας, τον γραμματέα και τον υπερθεματιστή και υπόκεινται στην έγκριση του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σύρου.

-           Το οριστικό συμφωνητικό μίσθωσης, θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος το αργότερο 20 ημερών από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής αρνηθεί υπαίτια να συμπράξει στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μίσθωσης, τότε χάνει το ποσό της εγγύησης, το οποίο έχει δώσει μέσω της εγγυητικής επιστολής, ή των μετρητών και καλείται για την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μίσθωσης συμφωνητικού μίσθωσης ο αμέσως προηγούμενος πλειοδότης, εάν υπάρχει.

-                      Η συμμετοχή στη δημοπρασία των ενδιαφερομένων, υποδηλώνει ότι έλαβαν γνώση όλων των παραπάνω όρων τους οποίους ανεπιφύλακτα αποδέχονται, όπως επίσης, ότι έλαβαν γνώση της πραγματικής και της νομικής καταστάσεως των εκμισθουμένων ακινήτων και των πολεοδομικών εν γένει όρων και καμία αξίωση δεν έχει ή δεν διατηρεί ο τελευταίος πλειοδότης για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα τούτου ή τυχόν πολεοδομικούς ή άλλους περιορισμούς, έναντι του δημοπρατούντος Ιερού Ναού.

Γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

Των όρων δημοπρασίας δύναται κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθημερινά στο γραφείο του  Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου,  περίληψη δε της αποφάσεως αυτής, θα δημοσιευθεί άπαξ στην εφημερίδα «ΑΝΔΡΙΑΚΗ», στα τοπικά sites “ΕΝ ΑΝΔΡΩ» και «Ο ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ» και  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού μερίμνη του Εφημερίου.

Μαίνητες Άνδρου 23 Μαϊου 2016.

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

agaliazo

Το όραμά μου γίνεται πράξη...!

Το αποτέλεσμα; ..μία παρέα φίλων, χαμογελά και ξυπνά ξανά την ελπίδα για την νίκη της ζωής απέναντι στον φόβο. Της αγάπης απέναντι στην λύπη. Της γνώσης και του σεβασμού απέναντι στην απομόνωση. Του ανθρώπου απέναντι στα δήθεν αδιέξοδα. Ελάτε να τα κάνουμε πράξη όλοι μαζί!  Με ιδιαίτερη, λοιπόν, τιμή και χαρά,  σας προσκαλώ στην Συναυλία Προσφοράς και Αγάπης: "Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!"

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ "ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΑγκαλιάΖΩ" http://www.oekk.gr ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 2016

στον χώρο πολιτισμού: "PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ"  http://www.pass-port.com.gr

(Κεραμεικού 58 και Μαραθώνος 13, Αθήνα)

με ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:00 και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 10€ (χωρίς ποτό)

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από το ταμείο του "PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ", την ημέρα της συναυλίας, κατά την είσοδο.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΜΨΥΧΩΣΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: Παυλίνα Βουλγαράκη, Βιολέτα Ίκαρη, Νίκος Καλλίνης, Θεολόγος Κάππος, Γιώργος Καραδήμος, Μάρω Μαρκέλλου, Σταμάτης Μορφονιός, Αναστασία Μουτσάτου, Γιάννης Μπαϊρακτάρης, Χρήστος Νινιός, Πάνος Παπαϊωάννου -Χρυσόστομος Καραντωνίου, Κώστας Χρονόπουλος.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως!

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία/υπεύθυνη οργάνωσης:

Τίνα Χριστακη-Φιλιππίδου: 69432164156943216415stamatachristaki@yahoo.com6943216415

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Μήνυμα Αγάπης για τα παιδιά της Εστίας!

Γιατί με τα "μικρά" γινόμαστε πραγματικοί χορηγοί... ψυχής!

ktimaevert
ktimaevert2

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

tradewinds

Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συζήτηση στα Ποσειδώνια 2016

Το TradeWinds Shipowners Forum αναμένεται να διεξαχθεί σε γεμάτη αίθουσα, καθώς χιλιάδες ναυτιλιακά στελέχη απ’ όλο τον κόσμο προγραμματίζουν να συγκεντρωθούν στην Αθήνα κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.  Για τους σύνεδρους και τους προσκεκλημένους η εβδομάδα των Ποσειδωνίων θα ξεκινήσει με μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου θα αναλύσει τα πιο φλέγοντα θέματα της ναυτιλίας, που περιλαμβάνουν: τις τάσεις που αφορούν στα νεόκτιστα πλοία· την κατάσταση στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και ανακύκλωσης· ανασκόπηση των τομέων της ναυτιλίας και εξελίξεις που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού·  τις διαθέσεις των επενδυτών και την έλλειψη χρηματοδότησης· εκτίμηση της αξίας των πλοίων και επίλυση θεμάτων που αφορούν στη σχέση ύψους δανεισμού με την αξία· και τις ευκαιρίες και κινδύνους που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες και το «συνδεδεμένο πλοίο».

Οι ομιλητές κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση περιλαμβάνουν τους Richard Fulford-Smith, Διευθύνοντα Εταίρο της Affinity Shipping, Guy Campbell, Πρόεδρο του Baltic Exchange, Christopher Wiernicki, Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νηογνωμόνων, Klaus Stoltenberg, Global Head of Ship Finance της Deutsche Bank, Henriette Brent-Petersen, Διευθύνοντα Σύμβουλο Shipping & Offshore Research της  DVB Bank, και Ιωάννη Μαρτίνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Signal Maritime.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Lim Kitack θα είναι ο κύριος ομιλητής και θα προετοιμάσει το ακροατήριο για τη συνεδρίαση των εφοπλιστών, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά.

Οι συντονιστές του φόρουμ Frank Dunne, Πρόεδρος και Εταίρος της εταιρείας Watson Farley & Williams και ο αρχισυντάκτης της TradeWinds Julian Bray θα προκαλέσουν μια ομάδα από σημαίνοντες εφοπλιστές να εκφράσουν τις απόψεις τους που αφορούν σε ευρύ φάσμα θεμάτων, που περιλαμβάνουν: την κατάσταση στις αγορές σήμερα και στο άμεσο μέλλον· ορθή διαχείριση της ανάκαμψης – πότε και σε τι πρέπει να γίνουν επενδύσεις· εξαγορές και πως μπορεί να επωφεληθεί μια επιχείρηση από τις αλλαγές στην παγκόσμια ζήτηση βασικών εμπορευμάτων·  κατανόηση της σχέσης μεταξύ πετρελαίου και ναυτιλίας και επικερδής διαχείρισή της·  εξισορρόπηση της σύνθεσης του στόλου· διαρθρωτικές αλλαγές και συγχωνεύσεις· μεγα-τάσεις στη ζήτηση και τοποθέτηση του στόλου για το μέλλον.

Οι Patrick Rodgers, επικεφαλής (CEO) της  Euronav, Ευάγγελος Μ. Μαρινάκης, Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime, Bob Burke, επικεφαλής (CEO) της Ridgebury Tankers και Philippe Louis-Dreyfus, Πρόεδρος της Louis Dreyfus Armateurs και νυν Πρόεδρος της BIMCO, θα παρουσιάσουν τη στρατηγική τους σε σχέση με τα παραπάνω θέματα.

Οι χορηγοί του TradeWinds Shipowners Forum είναι οι οργανισμοί GTT, Pictet, ABS, VesselsValue, Capital Product Partners, Wirana Shipping Corporation, The Baltic Exchange, Winterthur Gas & Diesel, The American Club, Nautisk, ο Νηογνώμονας των Marshall Islands, Dubai Maritime City Authority και η Technava Shipbroking.

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Έφυγε ο ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ

J.GOULANDRIS

Φτωχότερη έγινε από την Πέμπτη 19.5.2016 η ελληνική και ανδριακή ναυτιλιακή κοινότητα. Για τον ανδριώτη εφοπλιστή με την διεθνή εμβέλεια και ευεργέτη της Άνδρου, εξέδοσαν σχετικό ψήφισμα ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου, η Καίρειος Βιβλιοθήκη, ο Δήμος Άνδρου, οι Φίλοι του Φεστιβάλ Άνδρου. Η νεκρόσιμος ακολουθία τελέστηκε στις 23.5.2016 από τον Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Α' Νεκροταφείου Αθηνών. Η ταφή έγινε στην Άνδρο την Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

13 Αυγούστου 2016 στην Άνδρο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη,

"Με τα χρώματα της Ελλάδος"


Εισητήρια προπωλούνται:
www.ticketservices.gr http://www.ticketservices.gr/…/Mario-Frangoulis-George-Per…/ και http://www.ticketservices.gr/e…/Alkistis-Protopsalti-Andros/

Επίσης στο πρακτορείο PLOES στην Χώρα. Στον φούρνο του Γαρύφαλλου στην Χώρα. Στο εστιατόριο Sea Satin στο Κόρθι. Στο πρακτορείο εισιτηρίων της Άννας Βρεττού στο Γαύριο.

Protopsalti

Η προπώληση των εισιτηρίων μέχρι εξαντλήσεως της πρώτης παρτίδας ανέρχεται σε 18 ευρώ, ενώ αργότερα θα πωλούνται προς 25 ευρώ το καθένα.

Με ένα ουράνιο μουσικό τόξο με χρώματα από την Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρια να απολαύσουμε την  Αλκηστις Πρωτοψάλτη, μια απο τις πιό αγαπημένες διαχρονικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες, η οποία φημίζεται γιά την “δωρική” και τρυφερή φωνή της, την ξεχωριστή έκφρασή της αλλά και την μοναδική σκηνική της παρουσία που ξεσηκώνει το κοινό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Το προγραμμα αυτο έχει παρουσιαστεί στο Μetropolitan Museum της Νέας Υόρκης, στο Alhambra theater στο Παρίσι, στο Cadoghan theater στο Λονδίνο, στο Τελ Αβίβ, στην Κύπρο κ.α. με ιδιαιτερη επιτυχία και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, και σε λίγες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας.

Η “μοναδική” Αλκηστις όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν όσοι εχουν την τυχη να την ακούσουν, είναι ο κρίκος που ενώνει την Ελληνική μουσική με τον διεθνή κινηματογράφο και το μιουζικαλ :  “καθε εμφάνιση αυτής της μουσας είναι μία εμπειρία μοναδική χωρίς σύγκριση” έχει σχολιάσει αρκετές φορές ο διεθνής τύπος.

H  εξαιρετική ερμηνεύτρια θα μας συγκινήσει  τραγουδώντας μελοποιημένη ποίηση του Νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη , και θα συνεχίσει με σύγχρονη Ελληνική μουσική, χαρίζοντας μας τα καλύτερα της, τραγουδια που θα μας κάνουν να ονειρευτούμε, να αγαπήσουμε, να ξεχάσουμε, τραγούδια με χρώματα απο την Ελλάδα, μελωδικά, με ροκ πινελιές, τραγουδια που θα γεμισουν την ψυχή μας.

Μαζί της μία ομαδα εξαιρετικών μουσικών , διακεκριμένων σολίστ, οι οποίοι ξεχωριζουν με το πάθος τους, ξεδιπλώνοντας μοναδικά στην σκηνή το ταλέντο τους.

Οπως έγραψαν και στο Musicity γι αυτη την παρασταση: "Έκανε τα πρώτα της βήματα ερμηνεύοντας Καβάφη και Ρίτσο γύρω στο τέλος της δεκαετίας του ’70, όμως έλαχε να απογειωθεί τραγουδώντας με πάθος Νικολακοπούλου και Κραουνάκη. Με το «Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ» το 1985 η μελαχρινή συνεσταλμένη Άλκηστις, έγινε αυτό που ξέρουμε σήμερα. Μια χίμαιρα μουσικής, ήχων, κινήσεων και ενέργειας. Ένα σκηνικό ηφαίστειο που ξυπνά μνήμες και σου αγγίζει ακόμα και εκείνες τις χορδές που μέχρι να την ακούσεις έμεναν ακούρδιστες. Έτσι κι εκείνο το βράδυ στις 9 του Σεπτέμβρη, βράδυ δροσερό, φθινοπωρινό και όμορφο ανέβηκε στον Πειραιά μαζί με τους μουσικούς της αναπαριστώντας μας μουσικά… «Τα χρώματα της Ελλάδας», όπως είναι και ο τίτλος αυτής της παγκόσμιας περιοδείας της. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παραμένει πάντα ένα φαινόμενο προς αναζήτηση. Η άμεση εναλλαγή της από ερμηνεύτρια σε performer, η ρεπερτοριακή της γκάμα και ο πλούτος των εκφραστικών της μέσων δεν θα πάψουν ποτέ να ξαφνιάζουν όποιον τύχει να την ακούσει. Ένας λόγος που το κοινό της, ποικιλόμορφο και ανομοιογενές, ανανεώνεται με ρυθμούς γρήγορους και παθιασμένους. Απ’ την «Σωτηρία της ψυχής» στο «Βενζινάδικο» κι απ’ την «Όμορφη και παράξενη πατρίδα» ως το «Διθέσιο» η Άλκηστις δεν αφήνει τα μάτια κανενός να φύγουν από πάνω της. Τα μαύρα της μαλλιά, τα μαύρα της μάτια και τα μαύρα της ρούχα εκπέμπουν πάντα φως εκ φωτός. «Είναι ένα αυτοκίνητο που αν το κουρδίσεις θα πέσει πάνω στο κοινό», είχε πει για εκείνη ο μέντοράς της Ανδρέας Βουτσινάς, που μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη την σκηνοθετούσαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στο θρυλικό «Γκάζι», κάνοντάς την, την ιέρεια του «Γκαζιού». Από τότε η Άλκηστις δεν ξεκουρδίστηκε ποτέ. Τραγούδησε τα άπαντα το βράδυ του Σεπτέμβρη στο Βεάκειο. Τα τραγούδησε με πάθος και ενέργεια κάνοντας το ασφυκτικά γεμάτο θέατρο να χοροπηδά τραγουδώντας και χορεύοντας, χωρίς να μπορεί να σταματήσει".

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Ιστιοπλοία για τα Ανδριωτάκια της Αθήνας από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, στο Καλαμάκι! Ο πρώτος μήνας Δωρεάν!

nok-27.2.2016-2

Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου ενημερώνει τα μέλη, τους φίλους, και όλους τους Ανδριώτες που κατοικούν στην Αθήνα, ότι δημιουργεί σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλος Καλαμακίου τμήμα εκμάθησης ιστιοπλοΐας και κολύμβησης για παιδιά ηλικίας 7-18 ετών. Η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε με στόχο την γνωριμία, συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών της Άνδρου μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος μήνας εκμάθησης είναι δωρεάν για τα παιδιά της Άνδρου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 210 42 93 910210 42 93 910 / 6985 083 377 210 42 93 910


Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

life2

lifewww

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Επειδή το Μέλλον ανήκει πάντα στους Νέους...

Επειδή υπάρχει η άλλη Άνδρος, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτές τις σκέψεις, αυτές τις προσπάθειες, αυτά τα Όνειρα...

Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας


Andros - Live στο Κόρθι!

Korthi-Bay


Andros - Live στην Χώρα!

Neiborio-Bayxpressnews


Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

policepictures

Οι παρακάτω τριψήφιοι και τετραψήφιοι αριθμοί αντιστοιχούν σε τηλεφωνικές γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και στις οποίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, παράπονα και καταγγελίες:

100: Τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση αστυνομική επέμβαση σε κάθε νομό της χώρας.

Κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση Δράση στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στο 100.

109: Τηλεφωνική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, για καταγγελίες σχετικές με ναρκωτικά.

1156: Παροχή πληροφοριών για εξαφανισθέντες ανήλικους.

11188: Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

1571: Τηλεφωνική επικοινωνία στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ημεδαποί και αλλοδαποί τουρίστες.

10414 και 1014: Επικοινωνία με την Δ.Α.Ε.Ε.Β. (Αντιτρομοκρατική) για παροχή πληροφοριών για θέματα τρομοκρατίας. Διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που τηλεφωνεί (δεν είναι δυνατή η αναγνώριση κλήσης).

1033: Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής και δυνατότητα σύνδεσης με το Τηλεφωνικό Κέντρο (100) όλων των Νομών της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε και στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.


Ναυτική πυξίδα κατασκευής "W. Elliot 268 High Holborn London" 19ος αι. αρ. συλλ. 1866 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

"Γυρίζοντας το πρόσωπο στον ήλιο, οι σκιές θα μείνουν πίσω..."

0 Σχόλια

Άνδρος

Andros-1 

Είναι ο ριγμένος βράχος στην θάλασσα...

Με τις ξερολιθιές και τα πλατάνια, τους δρύδες και τις αιμασιές...

Είναι το νησί του Αιόλου, με τα «γαλαχτισμένα» λιθόστρωτα και τα πέτρινα πυργόσπιτα, φορτωμένα βουκαμβίλιες, γεράνια και βασιλικό.

Η Άνδρος του Αιγαιοπελαγίτικου χρώματος και του νεοκλασσικού πολιτισμού έχει τη δική της δυναμική. Τη μαγεία εκείνη, που έκανε τους κατοίκους της, να ταξιδέψουν τον κόσμο με τα καράβια τους και να βρουν το λιμάνι τους στο πνεύμα ενός Ανδρέα Εμπειρίκου...

Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλόδων και δεύτερο σε έκταση μετά την Νάξο.

Διοικητικά, μέχρι την τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και την διοικητική μεταρρύθμιση του  Καλλικράτη -η οποία εφαρμόζεται από 1.1.2011, αποτελούσε επαρχία με τρεις δήμους: της Άνδρου (Χώρα και περίχωρα), με τελευταίο δήμαρχο τον Μανώλη Βάμβουκα, του Κορθίου (Όρμος Κορθίου και περίχωρα)  με τελευταίο δήμαρχο τον Γιάννη Γλυνό, της Υδρούσας που αποτελείται από το Γαύριο, το Μπατσί και την ευρύτερη περιοχή με τελευταίο δήμαρχο τον Κυριάκο Θωμά. Τελεύταίος έπαρχος του νησιού ήταν ο Γιάννης Μαλταμπές. 

Πρώτος δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ανδρου είναι ο Γιάννης Γλυνός.

Andros-2 

Έδαφος και Φύση του νησιού:

Η Άνδρος έχει έκταση 374 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σχήμα επίμηκες με διεύθυνση Β-ΒΔ προς Ν-ΝΑ. Ψηλότερα βουνά της είναι το Πέταλο και η Κουβάρα (μέγιστο υψόμετρο 997 μ. κορυφή Προφήτης Ηλίας).

Οι ντόπιοι συχνά αποκαλούν το νησί «βράχο» εξαιτίας τόσο του βραχώδους των ακτών, όσο και των βραχονησίδων που περιβάλλουν την Ανδρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Γαυριονήσια, με τα ξεχωριστό τους ονόματα: Αλαδονήσι, Πρασονήσι, Λαγονήσι και Μεγάλο Νησί στη δυτική πλευρά και η Θεοτόκος στην ανατολική πλευρά, βορειότερα της Χώρας.

Η σύσταση του υπεδάφους σχεδόν αποκλειστικά από κρυσταλλικό σχιστόλιθο «ευλογεί» το νησί με ποτάμια, χειμάρους, ρέματα και πολλές πηγές έτσι ώστε οι δρύδες (βελανιδιές), τα αιωνόβια πλατάνια, οι ελιές, τα κυπαρίσσια, οι καρυδιές και οι λεμονιές να μην αποτελούν έκπληξη για τον περιηγητή, τουλάχιστον στη Ν-ΝΑ πλευρά. Στα νερό και στην πλούσια βλάστησή της οφείλει η Άνδρος και τις αρχαίες προσωνυμίες της, Υδρούσα, Λασία, Νωναγρία  και Επαγρίς.

Γνωστότερες πηγές της είναι οι Σάριζα και Λεζίνα, με ιαματικές ιδιότητες. Άλλες είναι το Ζένιο στην Κουβάρα, η Κούμουλος στις Μένητες, το Μελίτι και το Μετόχι στις Στραπουργιές, η Άβυσσος στα Λιβάδια και η Ακοή και η Λειβάδα στα Λάμυρα. Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού η βλάστηση είναι θαμνώδης και φιλοξενεί πλήθος εντόμων, ερπετά, μικρά θηλαστικά και μεγάλη ποικιλία από πουλιά, μεταξύ των οποίων πέρδικες, γεράκια αλλά και κάποια σπάνια είδη αρπακτικών, όπως ο σπιζαετός.

Στις απόκρημνες ακτές του νησιού πετούν αγριοπερίστερα και πετροχελίδονα ενώ σε κάποιες συχνάζει και η μεσογειακή φώκια. Χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του εδάφους του νησιού είναι οι «αιμασιές», όπως αποκαλούνται τοπικά, τα αναχώματα που συγκρατούνται από πέτρινους τοίχους για το σχηματισμό επίπεδων καλλιεργήσιμων επιφανειών.

Το νησί έχει τρία λιμάνια. Δύο στην δυτική πλευρά και ένα στην ανατολική. Το κύριο λιμάνι είναι το Γαύριο, με τακτική συγκοινωνία από τη Ραφήνα, ενώ στο Μπατσί φθάνουν «ιπτάμενα δελφίνια» κυρίως από τη Ραφήνα. Το λιμάνι της Χώρας χρησιμοποιείται περισσότερο ως μαρίνα ιδιωτικών σκαφών και αλιευτικών.

Στη δυτική πλευρά της Άνδρου βρίσκονται οι μεγάλες αμμώδεις παραλίες του νησιού, όλες υπήνεμες, εύκολα προσπελάσιμες και αξιοποιημένες τουριστικά. Όσοι αναζητούν ησυχία και άγρια ομορφιά θα την βρουν στις παραλίες της βορειοανατολικής και της νοτιοανατολικής πλευράς.

Το κλίμα της Ανδρου είναι ήπιο με μαλακούς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια χάρη στα Αυγουστιάτικα μελτέμια 

Andros-3 

Αρχιτεκτονική:

Η αρχιτεκτονική στην Άνδρο δεν υπακούει σε αυστηρούς κανόνες κυκλαδίτικου παραδοσιακού χτισίματος. Τα αιγαιοπελαγίτικα καταλύματα συνυπάρχουν με νεοκλασικά κτίσματα, ενετικά πυργόσπιτα και πετρόχτιστα σπίτια. Οι τύποι των σπιτιών που συναντά κανείς είναι το μακρυνάρι, πύργοι και πυργόσπιτα, σπίτια με διάφορες κατόψεις αγροικίας και αρχοντικά. Άλλα κτίσματα είναι τα κονάκια, οι βρύσες με το χαρακτηρι­στικό μπουσουνάρι ή με στέγαστρο, οι νερόμυλοι, οι περιστεριώνες.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της ανδριώτικης αρχιτεκτονικής είναι η ορατή πλακοειδής λιθοδομή, το «σαρδέλωμα» (εξωτερικοί σοφάδες), ο κάναλος (υδρορροή), τα στήματα στους μαντρότοιχους (όρθιες πλάκες τοποθετημένες κάθετα μεταξύ οριζοντίων) κ.λ.π. Αρκετά πέτρινα γεφύρια σώζονται στις ρεματιές του νησιού. Κατασκευασμένα με σχιστόλιθο, λιτά και εναρμονισμένα με το τοπίο, αποτελούσαν μέρος του παλιού συγκοινωνιακού δικτύου.

Στην Άνδρο λειτουργούσαν στις αρχές του αιώνα δεκάδες νερόμυλοι Στην κοιλάδα- φαράγγι των Διποταμάτων, που ξεκινά από το Γιανισσαίο και καταλήγει στο όρμο του Συνετίου, διατηρούνται νερόμυλοι σε πολύ καλή κατάσταση. Η κοιλάδα έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή και τα κτίσματά της αποτελούν νεώτερα προβιομηχανικά μνημεία. Ανάλογο δίκτυο νερόμυλων υπάρχει και στους Φρουσαίους, κοντά στον Αμόλοχο, ενώ μεμονωμένοι νερόμυλοι βρίσκονται διάσπαρτοι και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στο νησί υπήρχαν και μερικοί ανεμοκίνητοι αλευρόμυλοι, ανάμεσα στους οποίους και ανεμόμυλοι οριζόντιας φτερωτής, τύπος ιδιαίτερα σπάνιος στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς σώζεται σε καλή κατάσταση κοντά στο Πισκοπειό. 

Andros-4 

Ιστορικά στοιχεία:

Το όνομα του νησιού κατά την επικρατέστερη άποψη του Διόδωρου του Σικελιώτη προέρχεται από τον στρατηγό Άνδρο του Ραδάμανθυ, βασιλιά της Κρήτης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ανδρος διατέλεσε υπό Κρητική κυριαρχία όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Λείψανα οικισμού της Γεωμετρικής περιόδου (90ς-70ς αι. π.Χ.) σώζονται στη θέση Ζαγορά στην ΝΔ ακτή του νησιού κάτω από το Ζαγανιάρι

Πρωτεύουσα της Άνδρου κατά τους Κλασικούς χρόνους ήταν η Παλαιόπολη. Πιστεύεται ότι γύρω της υπήρχαν πενήντα περίπου οικισμοί, ενώ την ευημερία της περιόδου αυτής μαρτυρά και η πλούσια νομισματοκοπία. Σχετικά ευρήματα μαζί με τον Ερμή της Ανδρου φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Χώρα.

Από τον 40 αι π.Χ. χρονολογείται ο περίφημος κυλινδρικός πύργος του Αγίου Πέτρου. Εικάζεται πως ήταν αποθήκη μετάλλων, παρατηρητήριο και τόπος «φρυκτωριών» , του συστήματος δηλαδή που με φωτιές μετέδιδε ειδήσεις. Η Άνδρος θα βρεθεί διαδοχικά υπό την κατοχή των Μακεδόνων, των Ρωμαίων και των Φράγκων.

Τον οικισμό του Στρόφιλα στην Άνδρο έφεραν σχετικά πρόσφατα στο φως οι ανασκαφές της ΚΑ' Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Πρόκειται για οικισμό της Νεολιθικής Εποχής που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Σταυροπέδας, στη δυτική ακτή του νησιού. Είναι ο μεγαλύτερος οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής Εποχής που εντοπίστηκε στο Αιγαίο και εκτείνεται σε έκταση που καλύπτει περίπου 25-30 στρέμματα στο κέντρο του οροπεδίου του Στόφιλα.

Ο οικισμός χρονολογείται περίπου το 4000 π.Χ. και χαρακτηρίζεται σαν ο μεγαλύτερος και καλύτερα σωζόμενος Νεολιθικός οικισμός του Αιγαίου.

Από τον 11 ο αι μ.Χ. χρονολογούνται οι βυζαντινού ρυθμού εκκλησίες, σταυ­ροειδείς εγγεγραμμέναι, όπως οι Ταξιάρχες στο Υψηλού, στη Μελίδα και τη Μεσσαριά, όπως η Κοίμησις της Θεοτόκου στο Μεσαθούρι

Επισκέψιμα είναι τα μοναστήρια της Αγίας (Ζωοδόχος Πηγή), του 14ου αι, κοντά στο Μπατσί, του Αγίου Νικολάου (του 1560 ανακατασκευασμένο κατά τον 18ο αι) κοντά στα Αποίκια, της Παναχράντου (του 1662) κοντά στα Φάλλικα, της Αγίας Μαρίνας νότια των Αποικίων.

Στην Αγία Τριάδα στο Κόρθι στεγαζόταν από το 1813 το μοναδικό ίσως προεπαναστατικό σχολείο της Άνδρου που ιδρύθηκε από τον Σαμουήλ Πλασίμη. Δίπλα στην Αγία Τριάδα υπάρχει κτίσμα το οποίο φιλοξενούσε τους δασκάλους και σημαντική βιβλιοθήκη.

Επί Τουρκοκρατίας «γεννιέται» η λαϊκή ρήση «Αν σ'αρέσει μπάρμπα-Λάμπρο ξαναπέρνα από την Ανδρο» . Στις 10 Μαϊου 1821 ο Θεόφιλος Καϊρης σηκώνει το λάβαρο της επαναστάσεως.

Στους νεώτερους χρόνους η Ανδρος παρά τα πισωγυρίσματα του Α' και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα βρεθεί στην κορυφή της εμπορικής ναυτιλίας και της οικονομικής ευημερίας. Άς σημειωθεί ότι ο Ανδριώτης Δημήτρης Μωραΐτης εγκαινίασε τη γραμμή Ελλάδας - Βορείου Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ το 1939, η Άνδρος ήταν δεύτερη μετά τον Πειραιά σε αριθμό νηολόγησης πλοίων 

Andros-5  Andros-6

Πολιτισμός:

Οι εκδηλώσεις που συνθέτουν την ταυτότητα του νησιού θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την Άνδρο ως πολιτιστική πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή διοργανώνει κάθε καλοκαιρινό τρίμηνο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εκθέσεις διεθνούς κύρους. Ακολουθεί το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως με την οργάνωση εικαστικών και μουσικών δρώμενων με την επωνυμία «Πλόες».

Μεγάλη είναι η συμβολή της Καϊρείου βιβλιοθήκης στη μελέτη και τη διατήρηση της πνευματικής παράδοσης του νησιού και των Ανδριωτών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλη και σπάνια συλλογή δυσεύρετων εκδόσεων, χειρογράφων, ιστορικό αρχείο αλλά και ποικίλα έργα τέχνης, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνει ακόμα και την προστασία της φύσης.

Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου από το 1957, με πρωτοβουλία του Γιάννη Β. Γουλανδρή, θέσπισε τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θαλάσσης, Φαλήρου - Άνδρου - Φαλήρου, που από τότε διεξάγεται αδιαλείπτως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Από το 2006 και επί προεδρίας Μιχαήλ Κοκκίνη ο Αγώνας διεξάγεται πλέον, κάθε χρόνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Κατά καιρούς φιλοξενείται στην Άνδρο ράλλυ- αυτοκινήτων αντίκα.

Το χορωδιακό φεστιβάλ του Μουσικού Συλλόγου τον Ιούνιο είναι πια καθιερωμένο και το καλοκαίρι οι εξωραϊστικοί σύλλογοι του νησιού γλεντούν παραδοσιακά με μπάλλους, γιορτές ούζου, ρακής και αναβίωση παραδοσιακών εθίμων.

Το παραδοσιακό ανδριώτικο φαγητό είναι η φουρτάλια, συνοδευόμενη από ντόπιο τυρί, αρμεξιά ή βολάκι, πετρωτή, και συνετιανό κρασί. Παραδοσιακά γλυκά είναι τα αμυγδαλωτά και τα καλτσούνια, καθώς και τα γλυκά κουταλιού. Εάν βρεθεί κανείς σε γάμο ή βαφτίσια δοκιμάζει την παραδοσιακή σουμάδα, ενώ το Πάσχα «τρώει» λαμπριάτη (γεμιστό αρνί με αυγά μυρωδικά και τυρί) Τα μάσκουλα της Ανάστασης και Κυριακής του Πάσχα στις Στενιές αλλά και στην Καμάρα στην Χώρα είναι το σήμα κατατεθέν της πασχαλιάς…  

Andros-7

Τα παλιά μονοπάτια της Άνδρου:

Σε μια εποχή που ο όρος trekking έχει πολιτογραφηθεί σε κάθε χώρα του δυτικού κόσμου, ο επισκέπτης του νησιού δεν πρέπει να χάσει μια πολύτιμη ευκαιρία. Να βιώσει με διαφορετικό τρόπο τα αρώματα της φύσης μέσα από μονοπάτια και λιθόστρωτα, δίπλα σε ξερολιθιές και νερόμυλους, στο φαράγγι των Διποταμάτων, στις Εβρουσές και στον Αμόλοχο. Να γνωρίσει από κοντά τους ανεμοκίνητους αλευρόμυλους του Πισκοπειού και τα παραδοσιακά λιοτρίβια στα Ρέματα και στον Πιτροφό. Να δει την φάμπρικα-μακαρονοποιείο των Στενιών και τις κλώστρες στα Υψηλού. Να ανακαλύψει στα υπέροχα μονοπάτια της Καππαριάς, την κάππαρη να φυτρώνει μέσα απ' τους περιστεριώνες.

Πηγές Βοηθήματα: Δ. Ι. Πολέμης, «Ιστορία της Άνδρου». Γ.Λυγίζος «Παλιά Αντριώτικα Σπίτια».

Άνδρος Λεύκωμα, «Έκδοση Ένωσις Ανδρίων-Ανδριακή Εφημερίδα». Δ. Π. Πασχάλης, «Ιστορία της Νήσου Άνδρου». Εκδόσεις Γ. Δαρδανός. 
0 Σχόλια

Απρίλιος 2016

April-2016

Εορτολόγιο

Κυριακή,
29 Μαΐου 2016
Ανατ.: 05.10
Δύση: 19.34
Τελευταίο Τέταρτο

Σήμερα Γιορτάζουν
Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Θεοδοσία
Ακολουθεί...
2/6
Νικηφόρος

Online χρήστες

Έχουμε 111 επισκέπτες σε σύνδεση

Δημοσκοπήσεις

Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις